Общи условия

Тези условия регламентират отношенията между „Кристи 04” ООД собственик на уебсайта pijmi.eu /Електронен магазин/ и посетителите и потребителите на интернет страниците и услугите, намиращи се на домейн pijami.eu и поддомейните му. С влизането, разглеждането и/или използването на този уебсайт с търговско наименование „КРИСТИ – Електронен магазин”, Вие се съгласявате безусловно и без ограничения с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля не използвайте настоящия уебсайт и го напуснете.

1. Уебсайтът pijami.eu представлява търговски център за електронна търговия на артикулите произвеждани от фирма „Кристи 04” ООД, гр. Плевен.
2. Сайтът предлага възможност за закупуване на представените продукти, които се произвеждат и доставят от фирма „Кристи 04” ООД директно до клиента на посочен от него адрес.
3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

5. Pijami.eu представлява търговски център за електронна търговия на произвежданите от фирма „Кристи 04” ООД артикули, който предоставя на клиентите-потребители възможността да се информират и закупят предоставените в on-line каталога продукти, спазвайки Общите условия за употреба на сайта.
6. „Кристи 04” ООД се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

7. Предлаганите в сайта продукти са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация, допълнена със снимков материал за всеки отделен продукт и са указани възможните размери, цветове, както и неговата цена. 
8. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой с включен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставката. 
9. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Добави в количката" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и фирма „Кристи 04” ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
10. Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (модел, размер, цвят). 
11. При поръчката клиентът се регистрира чрез предоставения формуляр и задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока и начина на доставка.
12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва„Кристи 04” ООД със задължението за изпълнение на доставката.
13. След получаване на поръчката, от „Кристи 04” ООД се извършва проверка на посочения телефон или e-mail адрес за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

14. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
15. Поръчаният от клиента продукт се доставя между 2 и 3 работни дни при поръчка на наличен такъв, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.
16. Доставката на поръчаният продукт се заплаща от клиента, сумата е в размер на 6.50лв. /шест лева и петдесет стотинки/ (освен ако сумата на поръчката не надвишава 65 лева, в който случай доставката е безплатна!).
17. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.
18. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Кристи 04” ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
19. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
20. Заплащането на дължимата цена на стоката става по избрания в момента на поръчката начин, от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
21. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

22. Клиент, поръчал стока on-line от сайта pijami.eu има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
 · aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката. 
 · ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена; 
 · ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в pijami.eu , към момента на осъществяване на on-line заявката. 
 · „Кристи 04” ООД си запазва правото да променя по всяко едно време цените на предлаганите в сайта продукти, като тези промени няма да се отразят във вече приети или изпълнени поръчки. 
 · ако не е спазен срока, обявен за доставка;
23. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
24. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
25. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
26. След получаване и заплащане на продукта, aко по някаква причина не сте удоволетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 7 дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана. Изключения от това правило са регламентирани в чл.55, ал.2 от ЗЗД.

27. При плащания направени с банкова карта, в случай на рекламации или връщания, възстановяването на сумите се извършва, чрез нареждане наобратна операция по карта в срок от 10 работни дни.
 

·Потребителите трябва да спазват всички условия и правила за третиране и ползване на продуктите произвеждани от „Кристи 04” ООД, указани на етикетите и опаковката на изделията.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА САЙТА

28. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на pijami.eu с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
29. Потребителите на сайта pijami.eu нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на „Кристи 04” ООД.
30. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
31. Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на „Кристи 04” ООД.
32. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.